دسته بندی ها
اطلاعات تماس
تلفن
۸۸۵۴۲۰۰۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۵۴۲۵۴۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۸۸۷۵۰۶۵۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سهروردی شمالی - خیابان خلیل حسینی – پلاک 97 - واحد 4

مکمل کاران بتن

تلفن

  • ۸۸۵۴۲۰۰۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۸۸۵۴۲۵۴۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۸۸۷۵۰۶۵۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   سهروردی شمالی - خیابان خلیل حسینی – پلاک 97 - واحد 4